Ŕudio

Neus Serra (PDeCAT) parla de la senyera com a símbol malgratencs